Apakah Kebenaran Merancang?
Merupakan kebenaran secara bertulis daripada pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT).

  • Kebenaran merancang adalah kelulusan yang diperlukan setelah kelulusan tukar syarat tanah diperolehi, yang mana ia adalah sebelum proses pelan bangunan diteruskan.

  • Tiada had keluasan tanah yang dikecualikan daripada kebenaran merancang, walaupun tanah tersebut kurang daripada 1 ekar.

Maksud Kebenaran Merancang Mengikut Akta 172

  • Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) mentafsirkan Kebenaran Merancang