Peranan dan fungsi Unit Projek Khas adalah seperti berikut:

  • Menyediakan penyelidikan dan projek-projek khas merancang berkualiti Kerajaan untuk fizikal, ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat. • Untuk mengkaji semula dan memberi komen mengenai projek-projek pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial yang dikemukakan oleh pihak swasta atau jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan.

• Memantau dan menyediakan laporan kemajuan Projek Khas yang diluluskan dan dilaksanakan.

Jenis-jenis Projek

1. Projek Khas Kerajaan Dengan syarat konsep perancangan dan penyediaan pelan susun atur bagi projek-projek kerajaan seperti pelan landskap, pelan pembangunan, perancangan ulasan-ulasan dan kajian tapak.

2. Pusat Pertumbuhan Baru Menyediakan pelan konsep dan pelan susun atur dan pelan baru memberikan laman web komentar baerkaitan bersama-sama laporan analisis tanah.

3. Perancangan Berstruktur Perkampungan Menyediakan laporan dan kajian tapak yang telah dikenal pasti untuk perancangan kampung sebelah yang dianjurkan dan menyediakan draf pelan susun atur bagi kajian semula agensi-agensi berkaitan apabila kajian itu dibuat.

4. Perancangan Pertanian Kumpulan Menyediakan laporan dan kajian tapak yang telah dikenal pasti untuk perancangan pertanian yang akan datang dan menyediakan draf pelan susun atur bagi kajian semula agensi-agensi berkaitan apabila kajian itu dibuat.

5. Perumahan Kos Rendah Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.

6. Kemudahan Awam Perancangan Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.

7. Infrastruktur dan Utiliti Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.