A. Pembekalan maklumat geospatial (pelan dan artibut) berdigital dalam salinan liut (softcopy) dari Sistem PERAK - GIS

 

      Pembekalan Maklumat Yang Diberikan
 Bentuk Data  Jenis Data

 Saiz

Minima

(KB)

 Harga Per KB

(RM)

 Kos Penyediaan

CD/Thumbdrive

(RM)

 Kadar Bayaran Yang Dikenakan

 1. Point (sptial

dan artibut)

 

 

 

 Kemudahan awam,

pelancongan,

penempatan desa,

utiliti dll

 

 100 kb

 

 

 

 

 2.0

 

 

 

 

 20.00

 

 

 

 

 a) 100 kb yang pertama

                          = RM 200.00

 b) tambahan kb seterusnya

                          = RM 2.00

 

 

Nota :          kb = kilobyte (Thumbdrive disediakan oleh pemohon)
Justifikasi : Perkiraan kadar bayaran data point mengambil kira kos pengeluaran data kerana melibatkan kerja-kerja lapangan bagi  tujuan pengumpulan data dan verifikasi data. 

 Bentuk Data   Jenis Data  Saiz

Minima

(KB)

 Harga Per KB

(RM)

 Kos Penyediaan

CD/Thumbdrive

(RM)

  Kadar Bayaran Yang Dikenakan

 2. Poligon

(spatial dan

artibut)

 Gunatanah semasa,

gunatanah komited,

perumahan, industri dll

 1000 kb

 

 

 0.15

 

 

 20.00

 

 

 i) Data kurang padat

a) 1000 kb yang pertama

= RM 155.00

b) tambahan kb seterusnya   

= RM 0.15

ii) Data padat

Harga dikira mengikut saiz data

1kb = RM 0.15

Nota :          kb = kilobyte (Thumbdrive disediakan oleh pemohon)
Justifikasi : Perkiraan kadar bayaran poligon dibahagikan kepada 2 jenis iaitu data padat dan kurang padat. Sumber-sumber data poligon daripada sumber-sumber dalaman, pelan-pelan komited, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan peta asas daripada JUPEM.

 B. Pembekalan maklumat geospatial (pelan dan atribut) berdigital dalam salinan kertas (hardcopy) dari Sistem Perak - GIS

 Pembekalan Maklumat Yang Diberikan

 Kadar Bayaran Yang Dikenakan

(RM)

Pembekalan pelan-pelan salinan susun atur, salinan pinta ukur,
pembangunan sekitar, gunatanah semasa dan komited,
perumahan, kemudahan awam, perindustrian, zoning guna tanah
rancangan tempatan dan lain-lain pelan yang diperlukan mengikut
skala dan berwarna.

 1. Saiz A0 RM 250 untuk setiap salinan

 2. Saiz A1 RM 120 untuk setiap salinan

 3. Saiz A2 RM 60 untuk setiap salinan

 4. Saiz A3 RM 30 untuk setiap salinan

 5. Saiz A4 RM 20 untuk setiap salinan

Justifikasi : Perkiraan kadar mengambil kira kos bahan seperti kertas, dakwat, peralatan dan nilai maklumat.

 

C. Carian dan pembekalan maklumat perancangan dari Sistem E-Plan

Pembekalan Maklumat Yang Diberikan Kadar Bayaran Yang Dikenakan

(RM)

Pertanyaan maklumat perancangan  RM 50.00 untuk carian atau pertanyaan
Justifikasi : Ini adalah selaras dengan carian maklumat yang dikenakan di Pejabat Tanah Dan Galian

Pembekalan maklumat geospatial (pelan dan atribut) berdigital dalam salinan kertas (hardcopy) dari Sistem Perak - GIS

D. Fee daftar proses permohonan kebenaran merancang

Pembekalan Maklumat Yang Diberikan Kadar Bayaran Yang Dikenakan

(RM)

Membantu proses kebenaran merancang RM 250.00 untuk setiap permohonan
Justifikasi : Perkiraan kadar mengambil kos memproses tuntutan bayaran perbatuan dan elaun harian serta  kos material
dalam penyediaan laporan