1. Jumlah RPT/Setinggan Sifar Yang Telah Diperakukan.

- Sehingga 30 September 2008

Projek RPT 2005
Peraku 2006 -