• Laman Utama
 • PERKHIDMATAN
 • Rancangan Tempatan
 • Rancangan Struktur

Pelan Struktur sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 7 dan 11B Bahagian III.
Draf rancangan struktur bagi Negeri itu adalah suatu kenyataan bertulis -
penggubalan dasar dan cadangan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkenaan dengan pembangunan dan penggunaan tanah di negeri ini, termasuk langkah-langkah untuk:

 1. pembaikan alam sekitar fizikal;
 2. peningkatan; menguruskan lalu lintas;
 3. peningkatan pembangunan sosio-ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan
 4. untuk membantu pembangunan mampan
 5. menyatakan pertalian cadangan untuk pembangunan dan penggunaan tanah di kawasan-kawasan jiran yang mungkin dijangka menyentuh kawasan itu, dan
 6. mengandungi apa-apa perkara lain sebagaimana yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh Majlis atau Jawatankuasa dalam mana-mana.
 7. Mengandungi atau disertakan dengan gambar rajah, ilustrasi dan bahan perihalan yang difikirkan sesuai oleh Pengarah Negeri bagi maksud menjelaskan atau menerangkan cadangan dalam rancangan itu, atau satu set, atau dalam mana-mana hal tertentu ditentukan dalam arahan yang diberikan oleh Majlis atau Jawatankuasa, dan gambar rajah; ilustrasi, dan penerangan hendaklah disifatkan menjadi sebahagian daripada rancangan itu.

Fungsi Pelan Struktur :-

 1. mentafsir dasar negara dan serantau;
 2. menetapkan matlamat; dasar dan cadangan am;
 3. menyediakan rangka kerja untuk penyediaan RT;
 4. menyediakan garis panduan untuk pembangunan kawalan;
 5. menyediakan asas untuk penyelarasan semua keputusan;
 6. menyediakan panduan dan menggalakkan pembangunan, dan
 7. membentangkan isu-isu dan keputusan.