• Laman Utama
 • PERKHIDMATAN
 • Rayuan Perancangan
 • Kes Yang Boleh Dirayu

Sesuatu rayuan boleh dibuat kepada Lembaga Rayuan berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah diperuntukkan dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1995 (Pindaan) Akta A933, iaitu:  

Rayuan Terhadap Penolakan Kebenaran Merancang atau Kebenaran Merancang dan Penolakan Bantahan Disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, seksyen 23 (1) (a) dan (b).

 • Kebenaran Merancang Seseorang pemohon yang terkilan dengan keputusan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan enggan memberikan kebenaran merancang atau syarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam memberikan kebenaran merancang.
  dan
 • Seseorang yang telah membuat bantahan menurut seksyen 21 (6) dan terkilan dengan keputusan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan berhubung dengan bantahan

Rayuan Terhadap Jumlah Pampasan, Seksyen 25 (9)

  • Jika seseorang yang terkilan dengan amaun sesuatu pembayaran balik atau pampasan yang ditawarkan atau dibayar kepadanya, dia boleh merayu kepada Lembaga Rayuan untuk menilai amaun pembayaran balik yang perlu dibayar.

Appeals on Demand Notice, Section 30 (2)

Seseorang atau tuan tanah yang terkilan dengan permintaan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dengan kelulusan Kerajaan Negeri, iaitu:

 • Meminta ditamatkan, atau
 • Mengenakan apa-apa syarat bagi penggunaan tanah itu sebagaimana yang dinyatakan dalam notis permintaan itu, atau
 • Meminta bahawa langkah-langkah yang dinyatakan dalam notis yang perlu diambil untuk mengubah atau meminda bangunan atau kerja.

Rayuan terhadap Pampasan Amaun Terhutang Kepada Permintaan Notis, seksyen 30 (7)

 • Seseorang ditawarkan pampasan di bawah seksyen-kecil (6) yang terkilan dengan amaun pampasan itu, ia hendaklah, dalam masa dan mengikut cara yang ditetapkan, merayu kepada Lembaga Rayuan hendaklah mentaksirkan amaun pampasan yang hendak dibayar.

Rayuan Terhadap Perintah Pemeliharaan Pokok di bawah Seksyen 35C

 • Mana-mana orang yang terkilan dengan perintah pemeliharaan pokok, apa-apa syarat yang dikenakan dan suatu perintah untuk menanam atau menggantikan pokok.

Rayuan Terhadap Pampasan Di bawah Perintah Pemeliharaan Pokok di bawah Seksyen 35D

 • Pemilik tanah yang tanah yang dimaksudkan dengan suatu perintah Pemuliharaan Tree diwartakan, membuktikannya mengalami kerugian nilai tanah, kerana memenuhi perenggan (a) hingga (d) seksyen 35C

Rayuan terhadap Pokok penggantian, seksyen 35E (3).